Category Archives: PCCC

1-13 Pháp luật PCCC

Câu 1. Trình bày quy định của pháp luật PCCC về quản lý, sử dụng, thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC. Ý nghĩa thực tiễn của quy định này. – Cơ sở pháp lý: Quy định tai Điều 46 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP Điều 46. Quản lý, sử […]

Bài viết test

PHẦN 1 Mục số 1 Hoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển TùngHoàng Điển Tùng Hoàng […]