1. BQT tự ý ký hợp đồng với Đơn vị QLVH thu mức phí 11.500 khi chưa xin ý kiến cư dân:
Căn cứ theo Khoản 1, Điều 14, Mục 1, Chương III về việc tô chức việc quản lý, sử dụng nhà chung cư
– Thông tư số 05/VBHN-BXD ngày 07/9/2021 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng
nhà chung cư, Hội nghị nhà chung cư bất thường được tổ chức khi có một trong các trường hợp sau
đây:
a) Bầu thay thế Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích;
trường hợp thay thế Phó ban quản trị là đại diện của chủ đầu tư thì chủ đầu tư cử người khác đảm nhận
mà không phải tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường;
b) Miễn nhiệm hoặc bãi miễn toàn bộ các thành viên Ban quản trị và bầu Ban quản trị mới;
c) Bầu thay thế thành viên Ban quản trị không phải là Trưởng ban, Phó ban do bị miễn nhiệm, bãi miễn
hoặc bị chết, mất tích trong trường hợp đã tổ chức lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư nhưng
không đủ số người đồng ý theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 26 của Quy chế này hoặc bầu thay
thế thành viên Ban quản trị nhà chung cư theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 26 của Quy chế này;
d) Ban quản trị nhà chung cư đề nghị thay thế đơn vị quản lý vận hành hoặc đề nghị điều chỉnh giá dịch
vụ quản lý vận hành nhà chung cư;
đ) Các trường hợp khác khi có đơn đề nghị của trên 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao.
=> Vì vậy, việc BQT tự ý ký hợp đồng với Đơn vị QLVH thu mức phí 11.500 đồng/m2 khi
chưa tổ chức HNNCC bất thường để xin ý kiến cư dân thông qua mức phí trên là sai với
luật quy định.
Cư dân yêu cầu BQT tổ chức HNNCC bất thường để xin ý kiến cư dân thông qua Đơn vị QLVH (hiện
tại) với mức phí 11.500 đồng/m2.
Nếu Cư dân muốn thay đổi đơn vị QLVH khác, yêu cầu BQT tạm ký hợp đồng 3 tháng với mức phí
11.500 đồng/m2 và thông qua tại Hội nghị bất thường. Trong thời gian 3 tháng, BQT tìm đơn vị QLVH
khác đáp ứng đủ các yếu tố phù hợp và xin ý kiến cư dân thông qua.
Để tạo hiệu ứng và sức ép cho BQT, cư dân làm đơn kiến nghị (lấy được trên 50% đến 80% chữ ký
của cư dân) yêu cầu BQT tổ chức HNNCC bất thường về việc:
– Bầu thay thế các thành viên BQT
– Thông qua việc lựa chọn đơn vị QLVH và xác định mức phí dịch vụ
– Sửa đổi, bổ sung các bộ quy chế đã được Chủ đầu tư soạn thảo và thông qua HNNCC lần đầu (Để
đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cư dân và kiện toàn các quy chế của Tòa nhà)
2. Phương án tài chính phí QLVH
a) Phần thu:
– Phí dịch vụ tầng hầm: Chưa có; Đề nghị làm rõ
– Nguồn thu từ nhà mạng viễn thông: Đề nghị làm rõ tại sao chia sẻ hoa hồng cho CĐT 20%
b) Phần chi:
– Bảo vệ: Chưa phân chia rõ phân bổ chi phí với Chủ đầu tư phần sở hữu riêng của CĐT
– Lương nhân sự BQL: Phần lương nhân sự Ban Quản lý không thể tính VAT (Hiện đang tính chưa
VAT và cộng thêm VAT là sai và Đơn vị QLVH được hưởng thêm VAT
– Chi phí Kiểm toán vận hành: Đây là trách nhiệm của Đơn vị Quản lý vận hành, không được đưa vào.
Ghi chú: Yêu cầu tất cả các nguồn thu chi phải tính có VAT và nộp thuế

1. BQT tự ý ký hợp đồng với Đơn vị QLVH thu mức phí 11.500 khi chưa xin ý kiến cư dân: Căn cứ theo Khoản 1, Điều 14, Mục 1, Chương III về việc tô chức việc quản lý, sử dụng nhà chung cư – Thông tư số 05/VBHN-BXD ngày 07/9/2021 của Bộ Xây […]