2. Kế hoạch họp trù bị cho HNCC

Bảng tiến độ dưới đây là lịch trình làm dự kiến của các bên liên quan (Ban đại diện cư dân lâm thời, Chủ đầu tư).

Chi tiết các cuộc họp sẽ được thông báo qua các bài viết riêng.

TTNỘI DUNGNGÀY
1HỌP PHIÊN 1 [ BDD ]
Ban đại diện lâm thời (BDD) họp nội bộ đưa ra kế hoạch và nội dung làm việc cụ thể
– Địa điểm: Tầng 1, tòa S
– Thời gian: 19h30 / Thời lượng: 2h
– Thành viên tham dự: Trưởng tầng và các cư dân quan tâm
– Nội dung cần thông qua:
+ Bầu ban đại diện cư dân lâm thời (30p)
+ Thống kê các tài liệu cần CĐT cung cấp (30p)
+ Giao nhiệm vụ cho các thành viên BDD (30p)
07/10/2023
2HỌP PHIÊN 2 [ BDD ]
– Lấy chữ ký đồng thuận của cư dân bầu Ban đại diện lâm thời
– Thông báo kế hoạch làm việc của Ban đại diện
11/10/2023
3HỌP PHIÊN 3 [ BDD – CĐT ]
– Họp góp ý các dự thảo, cách tính giá dịch vụ, các vấn đề liên quan
– Thông báo quá trình và tổng kết buổi họp cho toàn bộ cư dân
14/10/2023
4HỌP PHIÊN 4 [ BDD ]
– Họp nội bộ
21/10/2023
5HỌP PHIÊN 5 [ BDD – CĐT ]
– Tiếp tục góp ý và thống nhất các dự thảo
– Thông báo quá trình và tổng kết buổi họp cho toàn bộ cư dân
28/10/2023
6HỌP PHIÊN 6 [ BDD – CĐT ]
– Tiếp tục góp ý và thống nhất các dự thảo
– Thông báo quá trình và tổng kết buổi họp cho toàn bộ cư dân
04/11/2023
7HỌP PHIÊN 7 [ BDD – CĐT ]
– Thông qua dự thảo và kịch bản HNCC lần 1
– Thông báo quá trình và tổng kết buổi họp cho toàn bộ cư dân
11/11/2023
8Họp HNCC lần 118/11/2023
5 1 vote
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x